ധാരാളം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് നിരാശപ്പെടുകയും തളരുകയും ചെയ്‌തവരില്‍ നിന്നാണ് ഈ ലോകത്തെ മഹത്തായ പല നേട്ടങ്ങളും സഫലമാക്കപ്പെട്ടത്
 

Counter

Blogger news